Financiele instellingen

Naast de sectoren MKB, Agro, Food & Feed, Woningcorporaties, Zorginstellingen en Waterschappen, gemeenten, provincies en rijksoverheid is Immens interim-management actief in de sector Financiële Instellingen.
  
Zorgverzekeraars

Het zorgverzekeringsstelsel met haar risicoverevening in Nederland is complex. Schakels in de keten zijn:
- Ministerie van VWS;
- CVZ;
- de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza);
- Zorgverzekeraars Nederland;
- de zorgverzekeraars (zorginkopers);
- de zorgvragers (verzekerden);
- de zorgaanbieders (fysiotherapeut, ziekenhuis etc.).

Het zorgverzekeringsstelsel staat volop in de schijnwerpers. Iedereen in Nederland heeft het erover, van politicus tot zorgaanbieder, van verzorgende tot klant. In dit vuur van de vele stakeholders dienen de zorgverzekeraars te excelleren om zo de steeds stijgende zorgkosten van Zvw en AWBZ in de hand te houden, de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te garanderen. Naast de binnenlandse aandacht zijn er ook internationale invloeden, zoals Solvency II, die hun beslag leggen op de organisaties van zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars staan voor grote uitdagingen de komende jaren.

Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars

Pensioenakkoorden krijgen volop aandacht in de media. Het Nederlandse pensioenstelsel is complexer en veeleisender geworden en zal noodzakelijkerwijs veranderen. De pensioengerechtigde leeftijd wordt op termijn verhoogd naar 67 jaar. DNB kijkt mee naar de dekkingsgraad van de pensioenfondsen en ziet toe op herstelplannen die opgesteld worden. Ook leggen de DNB en AFM in de Beleidsregel Deskundigheid, die op 1 januari 2011 in werking is getreden, uit op welke wettelijke wijze vereiste deskundigheid wordt geformuleerd. Het toezicht is indringender geworden. Het landschap van Bedrijfstakpensioenfondsen (BPF’en) en Ondernemingspensioenfondsen (OPF’en) is voortdurend in beweging door veranderende wet-en regelgeving, mutaties in vermogensrendementen, transparantie in corporate governance, wijzigingen in pensioenregelingen cq. Pensioenwet (PW) of overgang naar een andere pensioenuitvoerder (pensioenfonds of pensioenverzekeraar).

Ondersteuning door Immens

Voor alle (zorg) verzekeraars, pensioenfondsen geldt dat het essentieel is om ‘in control’ te blijven. Administratieve organisatie (AO), interne controle (IC), interne beheersing (IB) en bestuurlijke informatievoorziening (BIV) zijn de fundamenten de organisatie. Ook het kunnen voldoen aan bestaande en nieuwe regelgeving is een voorwaarde voor continuïteit en verbetering.

Immens kan de financiële en control functie van uw organisatie ondersteunen om de vele uitdagingen die er zijn het hoofd te kunnen bieden. Voorbeelden hiervan zijn:
• het inrichten van een (Coso) Internal Control Framework (ICF) of Enterprise Risk Management Framework (ERMF), Risicomanagement, Risk Compliance en risicobeheersing;
• het ondersteunen bij de implementatie van Basel III en Solvency II;
• het ondersteunen bij de zorgkostenprognose of zorgkostenpremieproces;
• tijdelijk invullen van manager posities op finance en control;
• inzet van specialisten op gebied van jaarverslaglegging obv IFRS en Titel 9 Boek 2 BW, SAS 70, opstellen van jaarrekeningen, DNB staten en WFT staten
• het tijdelijk versterken van de financiële functie door de inzet van financiële specialisten in de volgende functies: AO/IC specialist, auditor, financial accountant, financial controller, investment accountant, pensioenfonds controller, (assistant) controller, business controller, business-analist, reporting specialist, finance manager, manager control, CFO,  creditmanager, riskmanager, treasury specialist.

Contactpersoon: Hans Peter Hoorn RC