Wat betekent de Wet DBA voor uw als Interim Manager?

Over Immens Interim Management & Finance > Wat betekent de Wet DBA voor uw als Interim Manager?

Wat betekent de Wet DBA voor u als Interim Manager?


Ondernemerschap
Eén van de belangrijkste redenen om de Wet DBA in te voeren is het bestrijden van schijnzelfstandigheid. Aanleiding hiervoor was o.a. de situatie in de thuiszorg waarbij werknemers massaal werden ontslagen om vervolgens als (schijn)zelfstandigen weer te worden ingehuurd.
 
Om zich te kwalificeren als zelfstandig ondernemer dient een interim manager zich als ondernemer te manifesteren. Een goed onderbouwd ondernemingsplan, een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, meerdere opdrachtgevers, investeringen in bedrijfsmiddelen, kosten voor opleiding en training, kosten voor marketing en acquisitie, het lopen van bedrijfsrisico en een goede boekhouding dragen hieraan zeker bij.
 
Werkwijze
Voor het vastleggen van de uit te voeren opdracht wordt gebruik gemaakt van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Op dit moment zijn er een beperkt aantal modelovereenkomsten beschikbaar, maar naar verwachting zal het aantal beschikbare modelovereenkomsten snel toenemen. U vindt de modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst http://tinyurl.com/okjwlnu
 
Naast het gebruik van de goedgekeurde modelovereenkomst is het van groot belang dat de werkelijke situatie overeenkomt met de modelovereenkomst. Er mag geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Hetgeen betekent dat de interim manager een zelfstandige positie moet hebben bij de uitvoering van zijn opdracht. Evenmin mag er geen sprake zijn van persoonlijke arbeid. Dit betekent dat de interim manager zich vrijelijk kan laten vervangen door een andere interim manager die over dezelfde kwalificaties beschikt. Uiteraard is een goede opdrachtomschrijving en het monitoren van een goede opdrachtuitvoering van het grootste belang.   

Risico’s voor interim managers
Zoals reeds eerder aangegeven is er bij de Wet DBA geen zekerheid vooraf over de beoordeling van een arbeidsrelatie en ook niet over het zelfstandig ondernemerschap.

De interim manager loopt het risico dat de Belastingdienst bij de beoordeling van de aangifte inkomstenbelasting over enig jaar de inkomsten uit een interim opdracht niet aanmerkt als winst uit onderneming maar als resultaat uit overige werkzaamheden. Hierdoor zijn ondernemersfaciliteiten zoals en startersaftrek en zelfstandigenaftrek niet van toepassing. Dit risico is het hoogst voor startende ondernemers met weinig opdrachtgevers en weinig opdrachten.

Een ander risico voor interim managers is dat een bepaalde opdracht wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Dit kan het geval zijn wanneer niet de juiste modelovereenkomst wordt gebruikt of wanneer er sprake is van een onjuiste opdrachtomschrijving.

Ook het in de praktijk afwijken van de vastgelegde opdrachtovereenkomst levert risico’s op. Deze situatie kan zich ook voordoen bij interim managers die al jaren als zelfstandig ondernemer opereren. Het mag duidelijk zijn dat dit verregaande gevolgen heeft voor zowel de opdrachtgever (werkgever en inhoudingsplichtige) als voor de interim manager (werknemer en inkomsten uit arbeid in plaats van winst uit onderneming).

Opdracht via intermediair
De intermediair kan de interim manager ondersteunen bij de acquisitie, de contractering en de uitvoering van zijn opdracht. Door het op een juist manier vastleggen en uitvoeren van een opdracht worden de hiervoor omschreven risico’s aanzienlijk beperkt. Ook kan de intermediair (startende) ondernemers adviseren bij de vormgeving van hun ondernemerschap.

Wilt u meer weten?
Wilt u weten over de achtergronden van de Wet DBA? Wat de Wet DBA betekent voor Opdrachtgevers? Of wat Immens doet in het kader van de Wet DBA? Lees dan verder door het klikken op een van bovenstaande links.