Wat betekent de Wet DBA voor u als Opdrachtgever?

Over Immens Interim Management & Finance > Wat betekent de Wet DBA voor u als Opdrachtgever?

Wat betekent de Wet DBA voor u als Opdrachtgever?

 
Schijnzelfstandigheid
Eén van de belangrijkste redenen om de Wet DBA in te voeren is het bestrijden van schijnzelfstandigheid. Aanleiding hiervoor was o.a. de situatie in de thuiszorg waarbij werknemers massaal werden ontslagen om vervolgens als (schijn)zelfstandigen weer te worden ingehuurd. Bij de beoordeling van een arbeidsrelatie speelt schijnzelfstandigheid dus een zeer belangrijke rol. Bij de inhuur van oud-werknemers speelt het risico van schijnzelfstandigheid nadrukkelijk. Ook kunnen er andere situaties voorkomen waarbij er aanwijzingen zijn voor schijnzelfstandigheid.
 
Werkwijze
Voor opdrachtgevers is het van het grootste belang om bij de inhuur van zelfstandigen gebruik te maken van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Op dit moment zijn er een beperkt aantal modelovereenkomsten beschikbaar, maar naar verwachting zal het aantal beschikbare modelovereenkomsten snel toenemen. U vindt de modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst http://tinyurl.com/okjwlnu

Naast het gebruik van de goedgekeurde modelovereenkomst is het van groot belang dat de werkelijke situatie overeenkomt met de modelovereenkomst. Er mag geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Hetgeen betekent dat de interim manager een zelfstandige positie moet hebben bij de uitvoering van zijn opdracht.

Evenmin mag er geen sprake zijn van persoonlijke arbeid. Dit betekent dat de interim manager zich vrijelijk kan laten vervangen door een andere interim manager die over dezelfde kwalificaties beschikt. Uiteraard is een goede opdrachtomschrijving en het monitoren van een goede opdrachtuitvoering van het grootste belang.

Risico’s voor opdrachtgevers
Zoals reeds eerder aangegeven is er bij de Wet DBA geen zekerheid vooraf over de beoordeling van een arbeidsrelatie. Achteraf wordt door de Belastingdienst getoetst of de juiste modelovereenkomst is gebruikt en of de opdracht conform de modelovereenkomst (naar letter en geest) is uitgevoerd. Wanneer dit niet het geval is kan dat leiden tot onbedoeld werkgeverschap en tot naheffingen loonheffing en premies verhoogd met boetes.

Opdracht via intermediair
Wanneer opdrachtgevers zelfstandigen inhuren via intermediairs gaan de risico’s van onbedoeld werkgeverschap en naheffingen loonheffing en premies over naar de intermediair. De intermediair dient zich er van te vergewissen dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid en dat de juiste overeenkomsten voor zowel de opdrachtgever als voor de zelfstandige worden gehanteerd. De intermediair vergewist zich er van dat de uitvoering van de opdracht in overeenstemming (naar letter en geest) is met de overeenkomst.

Wilt u meer weten?
Wilt u wat meer weten over de achtergronden van de Wet DBA? Wat de Wet DBA betekent voor Interim Managers? Of wat Immens doet in het kader van de Wet DBA? Lees dan verder door het klikken op een van bovenstaande links.